Privacy Statement

Privacy Statement voor sollicitanten HagaZiekenhuis

Versie: Januari 2021

Dit Privacy Statement voor sollicitanten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het HagaZiekenhuis gevestigd aan Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA te Den Haag en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27268552 hierna aan te duiden als HagaZiekenhuis.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. In het Privacy Statement voor sollicitanten wordt bovenaan altijd de laatste datum van de wijziging aangegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

  • Voorna(a)men, achternaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum
  • Contactgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens over opleiding en ervaring: CV, diploma’s, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages en getuigschriften

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

  • Werving- en sollicitatieprocedures
  • Het leggen en onderhouden van contact (post, telefonisch, per e-mail)

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij delen gegevens die u op basis van uw sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Hiervoor vragen wij u van tevoren toestemming.

Rechtsgronden voor de verwerking

Uitvoering overeenkomst

Het HagaZiekenhuis verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de werving en sollicitatieprocedure ter voorbereiding op een mogelijke arbeidsovereenkomst.

Toestemming

Indien de verwerking niet gebaseerd kan worden op bovengenoemde grondslag, zal het HagaZiekenhuis om uw toestemming vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het bewaren van uw sollicitatiegegevens na afronding van de sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het HagaZiekenhuis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen uw persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij uw gegevens tot twaalf maanden na de beëindiging van de procedure.

Indien u via de website heeft aangegeven e-mails te willen ontvangen van vacatures in uw interessegebieden, bewaren wij uw e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat u heeft aangegeven dergelijk e-mails niet langer wenst te ontvangen.

Voor sollicitanten die in dienst treden van het HagaZiekenhuis geldt dat de sollicitatiegegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de sollicitatieprocedure vragen om uw toestemming voor het afnemen van referenties. Bij een referentie zal alleen gevraagd worden naar informatie die relevant is voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Binnen het HagaZiekenhuis geldt dat medewerkers alleen uw gegevens kunnen inzien indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De systemen waarin uw gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd volgens de laatste beveiligingsnormen voor de zorg. Als persoonsgegevens door een andere partij van het HagaZiekenhuis worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging, gebruik en het bewaren van de gegevens.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. Mocht u meer informatie willen dan kunt u hierom verzoeken.

U heeft te allen tijde het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verzamelen.

Recht op correctie

Als blijkt dat uw gegevens onjuist of verouderd zijn en/of als u deze wil laten aanvullen heeft u het recht om dit te laten wijzigen.

Recht op verwijdering

U kunt verzoeken om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken kunnen we niet verwijderen.

Recht van bezwaar

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ook bezwaar maken tegen die verwerking.

Uitoefenen rechten

Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact opnemen met de afdeling recruitment, zij zijn bereikbaar via recruitment@hagaziekenhuis.nl.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Officer van het HagaZiekenhuis. Deze kunt u bereiken op privacy@hagaziekenhuis.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over privacyregelgeving. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens door het HagaZiekenhuis.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijziging vereist dat wij u om toestemming vragen zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en uw toestemming vragen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met recruitment@hagaziekenhuis.nl.

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het HagaZiekenhuis. Deze kunt u bereiken op fg@hagaziekenhuis.nl.

Cookie melding

Wij maken alleen gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Lees meer informatie in ons Privacy Statement.

Deze website werkt niet optimaal in Internet Explorer. Gebruik een van de laatste browsers zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Safari of Firefox.

Ok