Direct naar inhoud

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor sollicitanten van het HagaZiekenhuis, locatie Den Haag en Zoetermeer.

Versie: maart 2023


Deze Privacyverklaring voor sollicitanten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het HagaZiekenhuis, locatie Den Haag gevestigd aan Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA te Den Haag en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27268552 hierna aan te duiden als HagaZiekenhuis en locatie Zoetermeer gevestigd aan de Toneellaan 1 in Zoetermeer en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41149315, hierna aan te duiden als HagaZiekenhuis.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. In deze privacyverklaring voor sollicitanten wordt bovenaan altijd de laatste datum van de wijziging aangegeven.


Website en cookies

Het HagaZiekenhuis maakt op de Werkennbij-website gebruik van cookies. Deze worden gebruikt voor webstatistieken en social media. Lees meer over cookies


Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

 • Voorna(a)men, achternaam, voorletters, titulatuur, contactgegevens, geslacht en geboortedatum
 • Contactgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over opleiding en ervaring: CV, diploma’s, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages en getuigschriften


Voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?

 • Werving- en sollicitatieprocedures
 • Het leggen en onderhouden van contact (post, telefonisch, per e-mail)


Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij delen gegevens die je op basis van jouw sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen jouw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Hiervoor vragen wij jou van tevoren toestemming.


Rechtsgronden voor de verwerking

 • Uitvoering overeenkomst
  Het HagaZiekenhuis verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de werving en sollicitatieprocedure ter voorbereiding op een mogelijke arbeidsovereenkomst.

 • Toestemming
  Als we jouw sollicitatiegegevens na afronding van de sollicitatieprocedure met toestemming bewaren dan gebeurd dat op basis van de grondslag toestemming (zie ook paragraaf “Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?” voor meer informatie).


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het HagaZiekenhuis bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij jouw gegevens tot twaalf maanden na de beëindiging van de procedure.

Indien je via de website hebt aangegeven e-mails te willen ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat je hebt aangegeven dat je dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen.

Voor sollicitanten die in dienst treden van het HagaZiekenhuis geldt dat de sollicitatiegegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de sollicitatieprocedure vragen om jouw toestemming voor het afnemen van referenties. Bij een referentie zal alleen gevraagd worden naar informatie die relevant is voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd.


Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Binnen het HagaZiekenhuis geldt dat medewerkers alleen jouw gegevens kunnen inzien indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De systemen waarin jouw gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd volgens de laatste beveiligingsnormen zoals ISO 27001 en NEN7513 voor de zorg. Als persoonsgegevens door een andere partij van het HagaZiekenhuis worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging, gebruik en het bewaren van de gegevens.


Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

 • Recht op informatie
  Je hebt recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kunt uitoefenen. Mocht je meer informatie willen dan kun je hierom verzoeken.
  Je hebt te allen tijde het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou verzamelen.

 • Recht op correctie
  Als blijkt dat jouw gegevens onjuist of verouderd zijn en/of als je deze wil laten aanvullen, heb je het recht om dit te laten wijzigen.

 • Recht op verwijdering
  U kunt verzoeken om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken kunnen we niet verwijderen.

 • Recht van bezwaar
  Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ook bezwaar maken tegen die verwerking.

 • Uitoefenen rechten
  Om je rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met de afdeling recruitment, zij zijn bereikbaar via recruitment@hagaziekenhuis.nl.

 • Recht om een klacht in te dienen
  Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag van jou. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling recruitment of onze interne privacytoezichthouder (de Functionaris gegevensbescherming, fg@hagaziekenhuis.nl.

Verder heb je ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijziging vereist dat wij jou om toestemming vragen, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen en jouw toestemming vragen.


Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met recruitment@hagaziekenhuis.nl.

je kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het HagaZiekenhuis. Deze kun je bereiken via fg@hagaziekenhuis.nl.